:تازه ها

  • داخله جریان دارد.
  • نخستین مرکز امتحانات کلینیکی مشاهده وی در موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ گشایش یافت
  • شفاخانه چراغ با داشتن عملیات خانه مجهز و جراحان ورزیده ضامن تشخیص و تداوی شما
  • پوهنتون طبی چراغ با داشتن استادان مجرب و لابراتوارهای مناسب فضای مناسب برای تحصیل شما
  • مرکز تحقیقات بیوانفورماتیک

 

 

­­­­­­­­­­ نقش التراسوند در بررسی عقامت (Subfertility)

 


 

 

زمانی که اولین طفل با القا مصنوعی یا IVF  درسال 1978 به دنیا آمد، یک انقلاب در عرصه انکشاف تکنالوژی باروری ایجاد نمود، مراکز تحقیقی عقامت به سرعت یکی پی دیگری انکشاف نمودند.

اصطلاح عقامت مطلق رنگ باخت زیرا با کاربرد فن آوری های جدید دیگر زن وشوهر ها برای دایم عقیم نمانده بلکه می توانستند با روش های جدید صاحب فرزند شوند.

ازهمین سبب اصطلاح Absolute infertility  جایش را به Subfertility  واگزارکرد.

معاینات التراسوند یک نقش کلیدی درایجاد این انقلاب بازی کرد.

التراسوند درحال حاضر می تواند درابعاد مختلف عقامت ازجمله بررسی علت عقامت، ارزیابی نتایج تداوی، ونیز خود به عنوان یک رهنما برای زن وشوهرانی که وقت مناسب نزدیکی با یکدیگر را نمی دانند قبول شده است.

این معاینه ازهمان شکل ابتدایی آن که تصاویر خاکستری رنگ را ایجاد می کرد تا اکنون که اشکال پیشرفته آن مانند اشکل دوبعدی 2D سه بعدی 3D وداپلرآن به میان آمده توانسته است نقش خود را درمریضان عقیم به خوبی ایفا نماید.

 

بسیار مهم است تا اولتر ازهمه علل عقامت وپروسه های ارزیابی عقامت اندکی روشن شود.

بصورت عموم هر جوره ای که یک سال ازازدواج شان بگزرد وروابط جنسی مناسب با یکدیگر داشته باشند بدون آنکه ازادویه ووسایل جلوگیری ازحمل استفاده کنند درصورتی که خانم حمل نگیرد باید نزد شان علت عقامت ارزیابی گردد.

فکتورهای زیادی درایجاد عقامت نقش دارند، که یکی ازعمده ترین آنها سن خانم ها است. 

 


:سایرعلل عقامت

- اختلالات دربیضه ها وفعالیت تخمدان ها

- اختلالات در نفیر ها

- مشکلاتی که به فکتورهای مرد تعلق دارد.

- اختلالات جنسی

- اختلالات محیط رحم

- عدم سازگاری مخاط ناحیه عنق رحم

همچنان در25 درصد ازموارد برای عقامت هیچ علت واضیح دریافت نگردیده ونیز در30 درصد ازحالات یک خانم همزمان چندین علت برای عقامت دارد.

 

 

 

ردیابی عقامت ازگرفتن تاریخچه دقیق اززن وشوهر آغازشده وبا معاینات فزیکی ادامه پیدا می کند.

داکترمعالج نه تنها پتالوژی های لازم را نزد مریض جستجو می کند بلکه یک سیکل نورمال را نیز تحت ارزیابی قرارمی دهد.

معاینه التراسوند برای ارزیابی حالت غیر نورمال ونورمال باروری مهم پنداشته می شود.

 

 

یک ارزیابی جامع برای مریضان عقیم قرار ذیل می باشد:

 

 

ارزیابی اختلالات تخمدان

ارزیابی سویه FSH درمراحل مقدم سیکل ماهوار

ارزیابی سویه پروجسترون دراواسط مرحله تحیضی

معاینه التراسوند Pivotal transvaginal

 

اختلالات نفیر که می توان آنرا با یکی ازمعاینات ذیل ارزیابی نمود: 

  1. X- ray hysterosalpingogram
  2. Laparoscopy with chromopertubation
  3. Hysterocontrast sonography (HyCoSy)

 

مشکلاتی که به فکتورهای مرد تعلق دارد

تجزیه وتحلیل سپرم Semen analysis

 

 

 

______________________________________________________________________________________

 

Area of the body                                                                                           Information acquired

______________________________________________________________________________________

 

Uterus and uterine cavity                                                                dimensions

                             anomalies/tumors

 

Endometrium                                                                                       thickness

appearance

hydrosonography (if indicated)

 

 

Uterine artery blood flow parameters                                          PSV (peak systolic velocity)

 PI (pulsatility index)

 

 

Ovarian morphology                                                                          normal/polycystic/multicystic

position/mobility

volume/antral follicle count

Follicular size

Ovarian stromal and perifollicular blood                                     PSV

 

flow parameters                                                                                 PI

 

Tubal patency                                                                                      hysterosalpingo contrast sonography

(HyCoSy)

 

 

Pelvis                                                                                                    presence or absence of free fluid/

                                                                                                     Masses within pelvis

 

 

 

 

معاینات یاد شده درتمام مراحل صورت گرفته می تواند ولی بهتر آن است تا تعدادی ازاین ارزیابی ها بین روزهای 8 تا 12 عادت ماهوار صورت گیرد زیرا دراین مرحله معلومات درباره جسم رحم، طبقه اندومیتریم، نفیر ها، تخم دانها وانکشاف فولیکل بسیار دقیق می باشد.

 


 


ادامه مطلب