اعضای کادر علمی پوهنتون طبی چراغ


 

بنیان گذار                                            پوهاند داکتر چراغ علی چراغ
رئیس مؤسسه                                      پوهندوی داکتر همایون مصطفی
معاون علمی
معاون تدریسی                                      استاد داکتر اجمل یاسین
آمر (پی دی سی )                                  استاد داکتر محمد یاسین حکیمی
رئیس پوهنحی طب معالجوی
رئیس پوهنحی ستوماتولوژی                    استاد داکتر کنشکا رکا

 

 استادان


استاد نورآقا اطهر
استاد رضوانی، ماستر روانشناسی

استاد علی پور
داکتر وجیهه

نامزد پوهنیار داکتر تیمور دوراندیش
نامزد پوهنیار داکتر ترینا نورزی
نامزد پوهنیار داکتر ملالی نورزی
نامزد پوهنیار داکتر حسنا
نامزد پوهنیار داکتر ذبیح الله
نامزد پوهنیار داکتر منیژه
نامزد پوهنیار داکتر عایشه