اعضای کادر علمی پوهنتون طبی چراغ

سال اکادمیک و تحصیلی ۱۴۰۲ 


 

بنیان گذار                                             رونا امیدی
رئیس مؤسسه                                        پوهندوی دوکتور محمد یاسین حکیمی
معاون علمی                                         پوهندوی دوکتور محمد یاسین حکیمی

معاون تدریسی                                      پوهندوی دوکتور محمد یاسین حکیمی
آمر (پی دی سی )                                  پوهنیار استاد محمد فردوس وحید

مشاور علمی                                         پوهندوی دوکتور محمد  هاشم طاهری

آمرتضمین کیفیت و اعتباردهی                 پوهنیار ماسترمحمد کریم عابدی

 آمر مرکز تحقیقات علمی                          پوهنیارماستر استاد حسن انصاری 

آمر کمیته دعوت وارشاد                         نامزد پوهنیار استاد قاری اعجازالله امینی
رئیس پوهنحی طب معالجوی                    پوهنیاردوکتور سید محمد رحیم نیازی
رئیس پوهنحی ستوماتولوژی                   پوهنیاردوکتورمحسن سخی زاده 

ریس پوهنحی فارمسی                    پوهنیار استاد محمد بصیر سجادی

 

مدیر تدریسی پوهنحی طب معالجوی       پوهنیار دوکتور احمد فردوس راسخ

مدیر تدریسی پوهنحی ستوماتولوژی       پوهنیار دوکتور محمد ویس حضرتی

مدیرتدریسی پوهنحی فارمسی              استاد محمد ادریس قریشی

   مدیر استادان                                         نامز پوهنیار استاد نعمان الله دینارخیل

آمر مرکز مشاوره روانیو                      پوهنیارماستر استاد حسن انصاری


               

استادان کادری دایمی

 

پوهندوی دوکتورمحمد هاشم طاهری

استاد حسن انصاری، ماستر روانشناسی

 پوهنیار دوکتور احمد فردوس راسخ
 پوهنیار دوکتور ترینا نورزی
 پوهنیار دوکتور ملالی نورزی
 پوهنیار دوکتورمحمد یاسین حکیمی
 پوهنیار دوکتور محمد قسیم احمد یار 

پوهنیار تهمینه شمعریزفارمسیست   

پوهنیار دوکتورخدیجه ترکمنی

پوهنیار دوکتورتهمینه سلطانی

پوهنیار دوکتور سمیعه صد یقی

پوهنیار دوکتور صدف الکوزیی

 استاد پلوشه رحمانی

پوهنیارماستر استاد محمد بصیر سجادی

پوهنیار دوکتور روح الله فیض

پوهنیار دوکتورسید محمد رحیم نیازی

پوهنیار دوکتومحمد محسن سخی زاده

پوهنیار دوکتور محمد ویس حضرتی

پوهنیار ماستر محد کریم عابدی

پوهنیاردوکتورمحمد عبید غزنوی

پوهنیاردوکتور عبد المجیب مومنی

پوهنیار استاد احمد فردوس وحید

پوهنیار دوکتور شکر الله نوری

پوهنیار استاد محمد ادریس قریشی

پوهنیار استاد شیار شهر یار

نامزد پوهنیاراستاد نعمان الله دینار خیل

نامزد پوهنیاراستاد قاری اعجازالله امینی

نامزد پوهنیاراستاداحسان الله احسان

نامزد پوهنیاراستاد قاری شبرنگ مسلمیار


اعضای کادر علمی پوهنتون طبی چراغ

سال اکادمیک و تحصیلی ۱۴۰۱

 

 

بنیان گذار                                             پوهاند دوکتور چراغ علی چراغ
رئیس مؤسسه                                                    دوکتور شکرالله  نوری 
معاون علمی                                         پوهنیار دوکتور محمد یاسین حکیمی

معاون تدریسی                                      پوهنار دوکتورس ملالی نورزیی
آمر (پی دی سی )          

مشاور علمی                                         پوهندوی دوکتور محمد  هاشم طاهری

آمرتضمین کیفیت و اعتباردهی                                پوهنیار ماستریصیره حنیفی 

 آمر مرکز تحقیقات علمی                                         پوهنیارثنالله صافی

آمر کمیته دعوت وارشاد                         نامزد پوهنیار استاد قاری اعجازالله امینی
رئیس پوهنحی طب معالجوی                    پوهنیاردوکتور سید محمد رحیم نیازی
رئیس پوهنحی ستوماتولوژی                   پوهنیاردوکتورمحسن سخی زاده 

ریس پوهنحی فارمسی                    پوهنیار استاد محمد بصیر سجادی

 

مدیر تدریسی پوهنحی طب معالجوی       پوهنیار دوکتور احمد فردوس راسخ

مدیر تدریسی پوهنحی ستوماتولوژی       پوهنیار دوکتور محمد ویس حضرتی

مدیرتدریسی پوهنحی فارمسی                   استاد محمد ادریس قریشی

   مدیر استادان                                         نامز پوهنیار استاد نعمان الله دینارخیل

 


               

استادان کادری دایمی

 

پوهندوی دوکتورمحمد هاشم طاهری

استاد حسن انصاری، ماستر روانشناسی

 پوهنیار دوکتور احمد فردوس راسخ
 پوهنیار دوکتور ترینا نورزی
 پوهنیار دوکتور ملالی نورزی
 پوهنیار دوکتورمحمد یاسین حکیمی
 پوهنیار دوکتور محمد قسیم احمد یار 

پوهنیار تهمینه شمعریزفارمسیست   

پوهنیار دوکتورخدیجه ترکمنی

پوهنیار دوکتورتهمینه سلطانی

پوهنیار دوکتور سمیعه صد یقی

پوهنیار دوکتور صدف الکوزیی

 استاد پلوشه رحمانی

پوهنیارماستر استاد محمد بصیر سجادی

پوهنیار دوکتور روح الله فیض

پوهنیار دوکتورسید محمد رحیم نیازی

پوهنیار دوکتومحمد محسن سخی زاده

پوهنیار دوکتور محمد ویس حضرتی

پوهنیار ماستر محد کریم عابدی

پوهنیاردوکتورمحمد عبید غزنوی

پوهنیاردوکتور عبد المجیب مومنی

پوهنیار استاد احمد فردوس وحید

پوهنیار دوکتور شکر الله نوری

پوهنیار استاد محمد ادریس قریشی

پوهنیار استاد شیار شهر یار

نامزد پوهنیاراستاد نعمان الله دینار خیل

نامزد پوهنیاراستاد قاری اعجازالله امینی

 

  

 

اعضای کادر علمی پوهنتون طبی چراغ

سال اکادمیک و تحصیلی ۱۴۰۰

 

 

بنیان گذار                                             پوهاند دوکتور چراغ علی چراغ
رئیس مؤسسه                                                    دوکتور شکرالله  نوری 
معاون علمی                                         پوهندوی دوکتور محمد همایون مصطفی 

معاون تدریسی                                      پوهنیار دوکتورس ملالی نورزیی
آمر (پی دی سی )          

مشاور علمی                                         پوهندوی دوکتور محمد  هاشم طاهری

آمرتضمین کیفیت و اعتباردهی                                پوهنیار دوکتور محمد یاسین حکیمی 

 آمر مرکز تحقیقات علمی                                          

رئیس پوهنحی طب معالجوی                    پوهنیاردوکتور سید محمد رحیم نیازی
رئیس پوهنحی ستوماتولوژی                   پوهنیاردوکتورمحسن سخی زاده 

ریس پوهنحی فارمسی                           پوهنیارتهمینه شمعریز

        مدیر تدریسی پوهنحی طب معالجوی                       

     مدیر تدریسی پوهنحی ستوماتولوژی                       

مدیرتدریسی پوهنحی فارمسی                   استاد محمد ادریس قریشی

 

 


               

استادان کادری دایمی

 

پوهندوی دوکتورمحمد هاشم طاهری

 پوهنیار دوکتور ترینا نورزی
 پوهنیار دوکتور ملالی نورزی
 پوهنیار دوکتورمحمد یاسین حکیمی 

پوهنیار تهمینه شمعریزفارمسیست   

پوهنیار دوکتور سمیعه صد یقی

 استاد پلوشه رحمانی

پوهنیارماستر استاد محمد بصیر سجادی

پوهنیار دوکتور روح الله فیض

پوهنیار دوکتورسید محمد رحیم نیازی

پوهنیار دوکتورمحمد محسن سخی زاده

پوهنیار دوکتور شکر الله نوری

پوهنیار استاد محمد ادریس قریشی

نامزد پوهنیاراستاد نعمان الله دینار خیل

پوهنیار دوکتورس فرزانه پاینده 

پوهنیار دوکتورس هدی فروتن 

نامزد پوهنیار یلدا نصری 

 

HTML code to add to context