دیدگاه و ماموریت

 


دیدگاه:مؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ در آینده  به عنوان یک نهاد معتبر تدریسی-تحقیقی در عرصه خدمات آموزشی صحی در سطح کشور خواهد بود.

 


ماموریت: مؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ زمینه تحصیلات با کیفیت اکادمیک و تحقیقاتی طبی را به شیوه های جدید تدریس و آموزش برای جوانان مهیا ساخته، تا آنها بتوانند در عرضه خدمات صحی معیاری در کشور ایفای وظیفه نمایند