دیپارتمنت های پوهنحی فارمسی

 

ملاحظات 

تعداد مضامین مربوطه 

دیپارتمنت

شماره

 

۱۳

جنرل ساینس

۱

 

۸

فارمسیوتیک

۲

 

۶

فارمکولوژی

۳