دیپارتمنت های پوهنحی طب معالجوی

                                                                                               

ملاحظات 

تعداد مضامین مربوطه

دیپارتمنت

شماره

 

۱۶

جنرل ساینس

۱

 

۱۴

پریکلینیک

۲

 

۱۱

داخله

۳

 

۱۶

جراحی

۴