وزارت تحصیلات عالی ج.ا.ا

ریاست پوهنتونها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی

مؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ

 


(تمام مواد و محتوای این اصول وطرزالعمل با در نظرداشت قوانین، لوایح، مقررات وطرزالعمل های وزارت  محترم تحصیلات عالی کشور تهیه گردیده است)  

 

 

فصل یکم 

طرزالعمل پذیرش، تبدیلی و انفکاک محصلان

کابل - ثور۱۳۹۶

طرزالعمل پذیرش محصلان

 

 

 

 

 

 

پذیرش: 

ماده اول:            این طرزالعمل به اساس حکم ماده(32) اساسنامه موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ به منظور تنظیم امور مربوط به پذیرش کاندیدان واجد شرایط شمول ، تبدیلی وانفکاک آنها وضع گردیده است.

                        شخص حق اشتراک در امتحان شمول را دارد که واجد شرایط ذیل باشد:

ماده دوم:                       شرایط اشتراک درامتحان شمول :

1.     ارایه سندفراغت صنف دوازدهم به تاییدوزارت معارف .

2.     ارایه نمرات سه سال اخیرلیسه به تایید وزارت معارف .

3.     تکمیل فورمه های مربوط واخذکارت امتحان شمول قبل ازتدویرامتحان .

4.     حصول کارت اشتراک در امتحان شمول.

 

ماده سوم:         کاندیدان بعدازسپری نمودن موفقانه امتحان شمول وتادیه فیس های داخله و سمستر مربوط به حیث محصل موسسه تحصیلات عالی طبی چــــراغ شناخته میشوند .

ماده چهارم:        پذیرش محصلان مطابق پلان  تعین شده ای وزارت محترم تحصیلات عالی وگنجایش درپوهنحی های موردنظرصورت میگیرد. پلان پذیرش همه ساله توسط دیپارتمنت ها و پوهنحی ها با توجه به پلان وزارت محترم تحصیلات عالی و‌‌ امکانات جذب محصلان جدید آماده میشود.

ماده پنجم:    امتحان شمول به اساس تصمیم شورای علمی از جانب کمیته امتحان شمـــــول گرفته میشود .

ماده ششم:           کمیته امتحان شمول متشکل ازکمیته اجرایی  وکمیته کاری میباشد .

(1)       ترکیب کمیته اجرایی  :                                                                                                                                                                                                         

1      رییس موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ به حیث رییس      . 

2      معاون علمی به حیث عضو     .

3      معاون تدریسی بحیث عضو     . 

4      نماینده وزارت تحصیلات عالی به حیث عضو . 

5     سه نفراستاد دارای رتبه علمی بلند به انتخاب شورای علمی موسسه به حیث اعضا . 

(2)         ترکیب کمیته کاری :                                                                                                                                                               

1.       یک ، یک نفر استادازرشته های مختلف موسسه تحصیلات عالی به پیشنهاد کمیته اجرایی وتایید شورای علمی به حیث اعضا. 

2.       نماینده وزارت معارف به حیث عضو . 

 

ماده هفتم:             کمیته اجرایی دارای وظایف وصلاحیت های ذیل میباشد :

1.    تعیین محل فعالیت کمیته کار . 

2.    تهیه مواد ووسایل موردضرورت و تعیین حقوق مؤظفین امتحان شمول .

3.    ترتیب پلان اخذ امتحان شمول، تعیین جای وتاریخ آن .

4.       طرح میکانیزم ترتیب سوالات وارایه آن به شورای علمی موسسه.

5.       بررسی ورسیده گی به شکایات وادعاهای مشمولین امتحان شمول به همکاری کمیته کار واتخاذ تصمیم درمورد آنها.

6.       اعلان آغازوختم کارکمیته کار. 

7.       تایید فهرست جدید الشمولان. 

8.       نظارت از فعالیت کمیته کار. 

9.       تعیین رییس کمیته  کار .

 

ماده هشتم:        کمیته کار دارای وظایف وصلاحیت های ذیل میباشد:

1.       تهیه وترتیب سوالات امتحان شمول . 

2.       نظارت ازچاپ سوالات وحفظ محرمیت آنها.

3.       تهیه کلید سوالات امتحان شمول. 

4.       آماده نمودن اوراق پاسخ و کارت انتخاب رشته ها .

5.       ارزیابی دقیق پاسخ هاوتقسیم محصلان به رشته های مربوط.

6.       ترتیب فهرست جدیدالشمولان بر بنیاد موفقیت در امتحان شمول.

7.       رعایت دقیق احکام این طرزالعمل  دررابطه به اخذ امتحان شمول .

8.       گزارش نتیجه امتحان شمول به کمیته اجرایی. 

ماده نهم:

1        اشتراک کننده گان امتحان شمول میتوانند عرایض کتبی خویش رامبنی برعدم قناعت دررابطه به نمرات وانتخاب درطی سه روز بعدازاعلان نتایج امتحان شمول به کمیته اجرایی بسپارنـــــــــــد .

2        کمیته اجرایی در طی مدت یک هفته بادرنظرداشت احکام این طرزالعمل  به عرایض پاسخ میدهــــــــد.

ماده دهم:            برای هرمحصل درزمان معرفی به پوهنحُی دوسیه خاص همراه با تعهد کتبی به منظورحفظ سوابق واسناد تحصیلی در پوهنحُی مربوط  باز میگردد .

طرزالعمل تبـــــــدیلی: 

ماده یازدهم:                   تبدیلی محصلان در داخل مؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ تحت شرایط ذیل صورت گرفته                                                                 می تواند :

(1)                  تبدیلی محصلین جدیدالشمول ازیک دیپارتمنت به دیپارتمنت دیگر یا از یک پوهنحی به پوهنحی دیگر تابع شرایط زیراست :

1.       تقدیم درخواستی عنوانی رییس مؤسسه . 

2.       حصول مؤافقه دیپارتمنت یا پوهنحی هایی که از آنها و در آنها تبدیلی مد نظر است. 

3.       پوره نمودن شرایط معیاری و نمره همان دیپارتمنت یا پوهنحی که تبدیلی درآن مطرح است.  

4.       زمان این تبدیلی ها دردوهفته اول سمستر میباشد.

5.       درخواست های تبدیلی توسط یک کمیته خاص بر رسی می شود.

6.       منظوری تبدیلی از صلاحیت های رییس مؤسسه تحصیلات عالی است.

(2)         تبدیلی آنعده محصلانیکه یک یا دوسمستر صنف اول را مؤفقانه سپری نموده اند با تکمیل شرایط زیر صورت میگیرد :

1.       ارایه درخواستی عنوانی رییس مؤسسه .

2.       حصول موافقه پوهنحُی هایی که از آن ها و در آن ها تبدیلی مد نظر است.

3.       پوره نمودن نمره شمول همآن سال تحصیلی پوهنحُی که درآن تبدیلی مدنظراست .

4.    موجودیت حد اقل 60 فیصد مشابهت میان مضامین مسلکی پوهنحی هایی که از آن ها و در آن ها تبدیلی مد نظر است. متباقی کریدیت ها در طول سمستر با در نظرداشت پیش نیاز آنها اعاده می گردد.

5.       در صورت موجودیت یک بار ناکامی، طبق طرزالعمل  امتحانات به حیث ناکام یک ساله پذیرفته میشود.

6.    درصورتیکه محصل ناکام درخواست تبدیلی نماید مطابق لوایح و مقررات وزارت محترم تحصیلات عالی درزمینه اقدام صورت میگیرد.

7.    این تبدیلی ها توسط کمیته با صلاحیت صورت میگیرد که از جانب شورای علمی موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ تعیین میگردد.

8.       وقت این تبدیلی ها در رخصتی های میان دو سمستر می باشد.

9.       صلاحیت منظوری این تبدیلی ها مربوط به رییس مؤسسه عالی طبی چراغ میباشد.

 

ماده دوازدهم:        تمام تبدیلی های شامل این طرزالعمل ، صرف برای یکبار جواز دارد.

ماده سیزدهم:        تبدیلی محصلان صنف دوم و بالاتر از آن از یک دیپارتمنت به دیپارتمنت دیگر و یا از یک پوهنحی به پوهنحی دیگر مجاز نیست.

ماده چهاردهم:       تبدیلی محصلان به مؤسسات تحصیلات عالی دیگروبرعکس آن در صورت تکمیل شرایط قانونی مؤسسه ی که در آن  تبدیلی مد نظر است، و بعد از اخذ فورم تبدیلی از ریاست پوهنتونها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی به اساس موافقه ی دیپارتمنت ها پوهنحی ها و روسای هر دو مؤسسه تحصیلات عالی تحت شرایط ذیل صورت گرفته میتواند:

                         - درختم سمستر اول دربین رخصتی دو سمستر

                             -محصل ناکام سمستر نباشد .

                             -درجریان تآجیل نباشد .

                             -منفک دایمی نباشد.

                          -درسال اخیرتحصیلی قرارنداشته باشد .

ماده پانزدهم:      در صورت تبدیلی، تمام سوابق تحصیلی به مؤسسه جدید انتقال می نماید و یک کاپی آن در اداره حــــفظ

                         می گردد.

ماده شانزدهم:     این طرزالعمل پس از منظوری شورای علمی مؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ نافذ است.  

 

 

 

 

 

 

 

موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ

فصل دوم

طرزالعمل انفکاک

کابل - ثور ۱۳۹۶

 

 

 

ماده شانزدهم:                 انفکاک دو نوع  (موقت و دایمی) است:

1.    انفکاک موقت حالتی است که محصل حق شمولیت مجدد و ادامه تحصیل را در همان سمستر بعد از یک سال تعطیل دارا می باشد.

2.       انفکاک دایمی حالتی است که محصل نمی تواند به منظور ادامه ی  تحصیل دوباره شامل مؤسسه تحصیلات عالی شود.

 

ماده هفدهم:                   محصلان تحت شرایط ذیل  مواجه به انفکاک موقت میگردند:

1.       در صورتی که محصل بر اساس تکمیل نکردن 75 فیصد نصاب حاضری از شمول در امتحان نهایی محروم گردند.

2.       در حالاتیکه که محصل در تمام امتحانات غایب باشد.

3.    در حالاتیکه محصل در امتحان یکی از مضامین به عوض محصل دیگری امتحان را سپری کند دراین صورت هر دو محصل ناکام سمستر محسوب میگردند.

4.       در حالت ایکه  طبق طرزالعمل  نظم و دسپلین محصل مواجه به آن گردد.

 

ماده هژدهم:                   محصلان که مواجه انفکاک موقت میگردند الی آغاز دوباره همان سمستر تعطیل هستند .

ماده نزدهم:                       محصل در حالات ذیل مواجه به انفکاک دایمی میگردد:

1.       هرگاه محصل به میل خود تقاضای انفکاک نموده و انفکاکش نهایی گردیده باشد.

2.       هرگاه محصل سه مرتبه مضمون اساسی را انتخاب ونمره ناکامی اخذ نماید .

3.       درمورد مضامین اختیاری و پوهنتون شمول شورای علمی موسسه تصمیم نهایی را می گیرد.

4.    محصل در دو سمستر پیهم اوسط نمرات سمستر را تکمیل نتواند ،درابتداّ اخطار کتبی، بعدآ انفکاک موقت برای یک سمستر وبالاخره منجربه انفکاک دایمی میگردد.

5.       طبق طرزالعمل  نظم و دسپلین مواجه به این حالت گردد.

6.       در حالتی که محصل نتواند دوره تحصیل پنج ساله را در طی مدت 9سال تکمیل کند.(بدون حالات استثنایی)

7.       هرگاه محصل جدیدالشمول درطی مدت سه هفته پس از اعلان نتایج به منظور ادامه ی تحصیل ثبت نام نکند.

 

ماده بیستم:                    این طرزالعمل پس از منظوری شورای علمی مؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ نافذ است.  

 

 

مؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ

فصل سوم

طرزالعمل اخذ هزینه تحصیلی

کابل- ثور ۱۳۹۶

اصول اخذ  هزینه تحصیلی

 

 

 ماده اول:       این اصول  بر اساس حکم ماده (42) اساسنامه موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ وضع گــــــردیده است.

ماده دوم:           هزینه  تحصیلی  (fees) در این طرزالعمل  عبارت از مقدار معین پول است که در مقابل انجام خدمات آموزشی و کارهای مربوط به آن از جانب محصلان پرداخته میشود.

ماده سوم:          هزینه  در این طرزالعمل  شامل اجزای ذیل است:

1.    هزینه  ثبت نام و امتحان کانکور: عبارت از مقدار معین پول است که توسط هر کاندید در زمان ثبت نام  برای شرکت در امتحان شمول در موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ پرداخته میشود؛ مقدار این هزینه  یک هزارافغانی می باشد.

2.    هزینه حق شمول: عبارت از مقدار معین پول است که توسط هر محصل  جدید الشمول جهت ثبت نام و معرفی به پوهنحًی مربوط، سایر پروگرامهای آموزشی، استفاده از کتابخانه و خدمات انترنت  و پارکینگ برای یکبار پرداخته میشود؛ مقداراین هزینه  بیست هزارافغانی برای فاکولته طب ، مبلغ پانزده هزار افغانی برای فاکولته طب دندان و مبلغ ده هزار افغانی برای فاکولته فارمسی است.

3.    هزینه  تحصیلی: عبارت از مقدار معین پول است که توسط هر شاگرد طور سمستروار  در برابر ادامه درس های نظری و عملی پرداخته میشود؛ مقدار این هزینه  برای پوهنحی طب هشتاد هزار افغانی و برای پوهنحی ستوماتولوژی مبلغ پنجاه هزار افغانی و برای پوهنحی فارمسی مبلغ سی هزار افغانی میباشد. که دریک سمستر محاسبه میگردد .

 ترتیب و ارزیابی امتحانات شامل هزینه  تحصیلی سمستروار میباشد.

4.    هزینه کورس فشرده: کورس های فشرده برای محصلین ناکام، غایب امتحان درجریان رخصتی های بین دوسمستردایرمگردد مبلغ دوهزاروپنجصد افغانی میباشد که برای استاد مضمون در مقابل ساعات تدریس و مصارف دیگر پرداخت میگردد.

 

ماده چهارم:        چگونگی تعیین اندازه هزینه  تحصیلی:

1.    اندازه هزینه  مندرج ماده سوم این اصولنامه از طرف شورای عالی موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ متناسب به وضع اقتصادی خانواده های متوسط کشور و امکانات مالی موسسه تحصیلات عا لی طبی چراغ تعیین میگردد.

2.  موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ میتواند هزینه  مندرج ماده سوم را با در نظر داشت تغییر در وضع مالی و شرایط اقتصادی محصلین کشور و توان مالی موسسه کم یا زیاد نماید. این تغییر تنها بالای محصلانی تطبیق میشود که بعداز تایید و منظوری کریکولوم جدید وسال تحصیلی موسسه  تحصیلات عالی طبی چراغ شامل موسسه  میگردند.

3.       تخفیف در هزینه  تحصیلی طبق حکم ماده (35) اساسنامه موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ صورت گرفته می تواند.

 

ماده پنجم:         درآمد های ناشی از هزینه  تحصیلی به حساب بانکی موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ تحویل میگردد.

ماده ششم:         چگونگی پرداخت هزینه  تحصیلی:

(1)        برای هر نوع هزینه، یک فورم خاص از طرف دفتر مالی موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ به منظور تحویل به حساب بانکی موسسه تهیه میگردد.

(2)        هزینه حق شمول یک هفته قبل از آغاز درس ها به بانک تحویل و سند تحویلی آن به دفتر مالی موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ سپرده می شود.

(3)        هزینه تحصیلی در هفته اول هرسمستر و بعد از تکمیل فورم انتخاب کریدیت  به بانک تحویل گردیده و سند تحویلی آن به دفتر مالی موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ سپرده می شود.

 

ماده هفتم:                           

بازگشت یا استرداد هزینه  :

-هزینه  ثبت نام و هزینه  حق شمول تحت هیچ عنوانی مسترد نمی شود.

-هزینه  تحصیلی بعد از هفته سوم سمستر مسترد نمی شود.

هر گاه محصل به اراده خودش  خود را منفک نماید و هزینه  تحصیلی اش را از پیش پرداخته باشد در این صورت هزینه  تحصیلی متناسب با زمان انفکاک  طبق جدول  ذیل قابل استرداد میباشد.

 

زمان انفکاک

فیصدی قابل استرداد

آغاز سمستر

%100

در جریان هفته اول سمستر

%75

در جریان هفته دوم سمستر

%50

در جریان هفته سوم سمستر

%25

پس از آن

%0

 

ماده هشتم:        تحویلی پول  قابل استرداد به رویت فورمه ها از طرف دفتر مالی موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ از طریق بانک صورت میگیرد.

ماده نهم:    این طرزالعمل پس از منظوری شورای علمی مؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ نافذ است.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

مؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ

 


فصل چهارم

 


طرزالعمل  سیستم کریدت و امتحانات

 

 


کابل - ثور ۱۳۹۶

 

 

 

 

ماده اول:            این طرزالعمل  بر اساس حکم  بند (4) ماده (32) اساسنامه مؤسسه ی تحصیـــــــــــلات عالی طبی چـــــــــراغ وضع گردیده است.

ماده دوم:           نظام تحصیلی مؤسسه  تحصیلات عالی طبی چراغ تابع سیستم کریدت است.

ماده سوم:          (1) سیستم کریدت عبارت از نظام آموزشی است که طبق آن نصاب تحصیلی بر اساس واحدهای درسی و تفکیک مضامین به دسته های اساسی، عمومی، اختیاری ، پیش قدم و اصلی مسلکی و به صنف، سمستر و ساعت تنظیم میشود.

(2)   واحد درسی ( کریدت) عبارت از زمان تدریس یک مضمون در طی یک سمستر به صورت نظری یا عملی یا هر دو میباشد که برای یک مضمون از 5 واحد درسی یا کریدت  در یک سمستر تجاوز نمی کند.

(3) یک سمستر بدون امتحانات نهایی 16 هفته را در بر می گیرد.

(4) یک واحد درسی ( کریدت) عبارت از 16 ساعت درسی نظری و یا معادل آن میباشد.

(5)   یک ساعت درس نظری طبق این سیستم 50 دقیقه را احتوا مینماید.

(6)   یک ساعت درس تطبیقاتی یا لابراتواری برابر با 100 دقیقه بوده که معادل یک ساعت درس نظری ازلحاظ کریدیت میباشد .

(7)   یک ساعت درس عملی دوره Clerkship (ساحوی) 150 دقیقه بوده که معادل یک ساعت درس نظری از لحاظ کریدیت میباشد .

(8)   یک ساعت درس عملی دوره ستاژ یک روز مکمل بوده که معادل سه ساعت درس نظری ازلحاط کریدت میباشد .

(9)   مدت تحصیل در فاکولته طب معالجوی  مؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ هفت سال و هر سال متشکل از دو سمستر میباشد، بعد از شش سال تحصیل، سپری نمودن یک سال دیگربرای دوره ستاژ حتمی می باشد.

(10) مدت تحصیل درفاکولته طب دندان 5 سال میباشد که هر سال متشکل از دوسمستر بوده که درختم نیم سال پنجم شش ماه دیگربرای دوره ستاژ حتمی است.

(11)  مدت تحصیل در فاکولته فارمسی 4 سال میباشد که هر سال متشکل از دو سمسترمیباشد.

(12) مضامین عمومی به مضامینی اطلاق میشود که جنبه عام داشته و با مضامین دیگر ارتباط رشتوی نداشته و حد اکثر   (5 %)  نصاب تحصیلی را به خود اختصاص  می دهد.

(13) مضامین اساسی آنهایی اند که پایه ی اصلی را برای آموزش مضامین دیگر تشکیل میدهند و حد اکثر (25%) نصاب تحصیلی را در بر می گیرند.

(14) مضامین اختیاری مضامینی اند که برای تکمیل کریدت ها از جانب دیپارتمنت ها  به پوهنحی پیشکش میشوند و حد اکثر   (4%)   نصاب تحصیلی را احتوامی کنند.

(15)   مضامین پیش قدم به آن مضمون های گفته میشود که طبق نظام کریدت باید پیش از تدریس مضامین اصلی مسلکی یا رشتوی به صورت حتمی تدریس شوند و بدون سپری نمودن موفقانه ی آنها محصل به کورس های مسلکی ثبت نام نموده نمی تواند.

(16)   مضامین اصلی مسلکی یا رشتوی آنهایی اند که ستون فقرات رشته یا مسلک را تشکیل میدهند و غیر قابل تعویض بوده که بدون آنها ادعای مسلکی بودن به میان آمده نمی تواند و مضامین اصلی ، مسلکی یا رشتوی با مضامین پیش قدم حد اقل 60 % نصاب تحصیلی را در بر می گیرند.

(17)     در نصاب تحصیلی برای نگارش مونوگراف 6 % کریدت ها در نظر گرفته میشود.

 

ماده چهارم:        در نصاب تحصیلی برای شناخت هر مضمون متناسب به سمستر های درسی، کود جداگانه که متشکل از حرف ها و اعداد است در نظر گرفته میشود.

ماده پنجم:         پیش از آغاز درس ها برای هر سمستر یک استاد رهنما الی ختم دوره تحصیل تعیین می گردد.

ماده ششم:          محصل قرار ذیل به کورس های درسی شامل میشود:

1.   محصل حد اکثر در طی یک هفته از آغاز سمستر باید برای فراگیری کورس های مورد نظر ثبت نام نماید، در غیر آن شامل سمستر شده نمی تواند.

2.   حد اقل کریدت هایی که یک محصل در طی یک سمستر برای فراگیری آن ثبت نام می کند 17 واحد درسی و حد اکثر آن 12 واحد درسی میباشد.(به استثنایی محصلانیکه قرضدار سمستر قبلی اند)

3.   محصل در مشوره با استاد رهنما و کمیته ی امتحانات و با توجه به سایر رهنمودها برای فراگیری مضامین هر سمستر ثبت نام می کند.

4.   محصل به فهرست مضمون هایی که برای فراگیری در سمستر های مشخص از جانب دیپارتمنت ها اعلان می شوند باید آگاهی کامل حاصل  نماید و مشخص شود که به کدام آنها ثبت نام می کند.

5.   محصل تا دو هفته پس از ثبت نام می تواند از ثبت نام در یک یا دو مضمون به ترتیبی صرف نظر نماید که حد اقل کریدت های یک سمستر از 17 کمترنشود.

ماده هفتم:          دیپارتمنت ها مکلفیت دارند تا موارد آتی را پیش از آغاز هر سمستر به آگاهی محصلان برسانند:

1.       اعلان نمودن فهرست مضامینی که به اساس نصاب تحصیلی طی سمستر مورد نظر، تدریس می گردد.

2.    پالیسی کورس های مورد نظر که در آن  نام استادان مضامین، عنوان های درسی، روش تدریس، چگونگی حاضری در درس ها، امتحانات، ارزیابی امتحانات، کارهای عملی وسایر مسایل مربوط موجوداست به آگاهی محصلان رسانیده شود

3.  اعلان فهرست مضامین اختیاری (انتخابی) و مشخص نمودن مضامین عمومی، اساسی، پیش قدم و اصلی (حتمی) مسلکی شامل نصاب تحصیلی.

4.       معرفی استادان رهنما و رهنمود ثبت نام به مضامین و کریدت های مختلف.

5.       طرز انصراف از برخی از کریدت های ثبت شده.

ماده هشتم :        محصل بر حال صرف برای یکبار در دوران تحصیل از تأجیل دوسمستر اکادمیک برخوردارمی شود .در این صورت محصل در خواست تحریری خود را حد اقل دریک ماه اول  شروع سمستر طی مراحل می نماید. این تأجیل در مدت تحصیل به عنوان ناکامی، یا غیابت محاسبه نمیگردد. تقاضای مذکور در صورت موافقه پوهنحی مربوطه و منظوری ریاست پوهنتون پذیرفته می شود. محصل میتواند بعد از سپری شدن یک سال تأجیل دوباره به شکل عادی به تحصیل خود ادامه دهد. دراثربروز واقعه ناگواروعاجل ویا وضع حمل محصل میتواند تقاضای تآجیل نماید و بعد از تایید شورای عالی اجرا گرد.

  ارزیابی و امتحان:

ماده نهم:            (1) هر محصل مکلفیت دارد تا امتحانات مضامین مختلف را که در نصاب تحصیلی شامل اند  طبق این طرزالعمل  موفقانه سپری نماید.

(2)مضامین قابل تدریس درفاکولته های طب معالجوی،  دندان و فارمسی  موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ  نظر به سیستم کریدیت  به کتگوری های ذیل تقسیم می شود :

·                      مضامین اساسی

·                      مضامین حتمی و تخصصی

·                      مضامین پیش شرط

·                      مضامین  اختیاری

 ( 3) امتحان عبارت از شیوه ارزیابی نسبی فهم و دانش نظری و  مهارت های عملی یک محصل در مضامین مربوط میباشد.

        (4) انواع امتحانات عبارت اند از :

        1. امتحان صنفی.

        2. امتحان وسط سمستر.

        3. امتحان نهایی.

        4. کارهای خانگی.

        5. نگارش مقاله ها.

        6. ارایه کنفرانس ها.

        7. فعالیت های صنفی.

            8. تهیه ی مونوگراف ها و تیزس های مرتبط به دیپلوم .

(5) مقامهای منظور کننده تقویم امتحانات مندرج این طرزالعمل  عبارت اند از :

1.       امتحانات صنفی: به اساس اعلان امتحان توسط استاد مضمون.

2.       کارهای خانگی، عملی و کنفرانس ها به اساس پالیسی توسط استاد مضمون.

3.       امتحانات وسط سمستر : به اساس تایید  شورای علمی پوهنحی .

4.       امتحانات نهایی: به اساس تایید شورای عالی موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ .

 

ماده دهم:     (I) چگونگی برگزاری امتحانات صنفی قرار آتی است:

1.          این امتحان به اساس پیشرفت دروس در طول سمستر الی شروع امتحانات نهایی گرفته میشود و حد اکثر 20 % نمره یک مضمون را به خود اختصاص میدهد و تعداد آنها از 3  امتحان تجاوز نمی کند.

2.          امتحانات صنفی در ساعت درسی هر مضمون گرفته میشود ومانع جریان دروس سایر مضامین نمیگردد.

3.          امتحان صنفی، چانس دوم ندارد.

 

(II)       امتحان وسط سمستر:

1.         از هر مضمون در وسط سمستر یک امتحان به نام وسط سمسترکه تقسیم اوقات آن به صورت رسمی از جانب اداره اعلان می شود، گرفته میشود.

2.         هر گاه محصل در امتحان وسط سمستر غایب باشد چانس دوم برایش داده نمیشود، در این صورت محصل 30 % نمره امتحان وسط سمستر را از دست میدهد. به استثنای حوادث غیر مترقبه که توسط شورای پوهنحی تایید گردد. در صورت اجازه امتحان چانس دوم برای محصل 70% نمره مذکور محاسبه میگردد.

3.         محصلینکه مضامین مختلف شان به عین تاریخ امتحان تصادف میکند،اجازه امتحان جداگانه برای مضامین تصادف شده بعدآ داده میشود.

4.         امتحانات وسط سمستر برای مدت دو هفته اخذ میگردد و تدریس در جریان امتحانات متوقف میگردد.

5.         امتحانات چانس دوم وسط سمستر یک  هفته بعد از ختم امتحان چانس اول وسط سمستر گرفته میشـــــود.

6.         نمره امتحان وسط سمستر در یک مضمون از 20- 30 % نمره  مجموعی همان مضمون تجاوز نمــــــی کند.

 

 

       (III)امتحانات نهایی:

1.          امتحان نهایی عبارت از امتحانی است که در ختم هر سمستر طبق تقسیم اوقات آن که از جانب مؤسسه اعلان میشود بر گزار می گردد.

2.          مدت امتحان نهایی حد اکثر در یک سمستر سه هفته میباشد.

3.          ارزیابی کارهای خانگی، فعالیت های صنفی، کنفرانس های محصلان و مقاله ها از صلاحیت استادان مضامین میباشد.

4.          ارزیابی مونوگراف ها یا تیزس های مرتبط به دیپلوم تابع نصاب تحصیلی بوده و توسط کمیته تحقیق ارزیابی  میگردد.

 

ماده یازدهم:       طرز گرفتن امتحان:

1.          امتحان میتواند نظر به ایجابات مضمون به شکل تحریری، تقریری یا عملی و یا ترکیبی از آنها  باشد که این موضوع از جانب شورای علمی پوهنحی تعیین میگردد.

2.          در امتحان تحریری با نظر داشت خصوصیت و چگونگی مضمون از انواع مختلف سوالها (صحیح و غلط، چند جوابه، پر نمودن خالیگاه، تعریف، تشریح کوتاه و محاسبه) کار گرفته میشود.

3.          تمام امتحانات توسط هیئت امتحان که متشکل از استاد هر مضمون و یک یا چند ممیز است گرفته میشود.

4.          برای نظارت بر امتحانات کمیته امتحانات در هر پوهنحی و در سطح موسسه تحصیلات عالی به ترتیب به اساس فیصله شورای علمی پوهنحی و شورای علمی موسسه تحصیلات عالی فعال میگردد.

ماده دوازدهم: شرایط شمول در امتحان نهایی:

1.             تکمیل حد اقل 75 فیصد حاضری ساعات درسی لکچر وعملی یک مضمون .

2.             تکمیل شرایطی که از طرف شورای علمی پوهنحی وضع شده باشد. (پرداختن مکمل فیس سمستر)

 

ماده سیزدهم:  امتحان نهایی دارای خصوصیات ذیل است:

1.             وقت معین برای انواع امتحانات هر مضمون طبق تقویم امتحانات .

2.             حضور هیئت های امتحان ( ممتحن و ممیز یا ممیزها ).

3.             نمرات در شقه امتحان بدون قلم خوردگی و تراش درج و شقه توسط ممتحن و ممیز یا ممیزین امضاء میگردد.

ماده چاردهم:   امتحان طبق آتی ارزیابی میشود:

1.          امتحانات صنفی ، وسط سمستر ، کارهای خانگی و کنفرانس ها توسط استاد مضمون.

2.          امتحان تحریری نهایی توسط استاد مضمون .

3.          امتحان تقریری ، لابراتواری یا عملی توسط هیئت امتحان.

4.          نمرات به رویت شقه امتحانات از جانب کمیته امتحانات پوهنحی و مسؤلین دفترمحصلان در سیستم دیتابیس و جدول توحیدی نمرات درج  وحفظ میگردد. و کاپی آن الی ختم سمستر بعدی به وزارت تحصیلات عالی فرستاده میشود.

5.          درج نمرات در شقه، جدول توحیدی محصل توسط پنسل و یا موجودیت تراش و قلم خورده گی اعتبار ندارد.

6.          وقت و چگونگی  اعلان نتیجه امتحان نهایی به وسیله شورای علمی پوهنحی تعیین میگردد.

7.          امتحانات OSCE توسط کمیته امتحانات OSCE و استاد مضمون اخذ میگردد.

ماده پانزدهم:   چگونگی نمره امتحان هر مضمون:

1.          نمره امتحان در هر مضمون از صفر تا صد میباشد.

2.          حد اقل نمره کامیابی برای هر مضمون 55 است و اوسط نمرات سمستر 60 میباشد.

3.        نمره نهایی یک مضمون از مجموع نمرات امتحانات صنفی، وسط سمستر و نهایی و کار های عملی و لابراتواری، کار های خانگی و کنفرانس های مربوط عبارت میشود.

ماده شانزدهم:   کتگوری نمرات ازبراساس حروف قرار ذیل است:

معادل عددی

به اساس صد

به حروف

4.0

100-90

A

3.5

89-80

B

3.0

79-70

C

2.5

69-55

D

2

کمتر از 55 ناکام

F

 

ماده هفدهم:      اوسط نمرات چنین محاسبه میگردد: تعداد کریدیت هر مضمون ضرب در نمره ی نهایی مضمون مذکور گردیده و مجموع نمرات مضامین امتحان داده شده تقسیم مجموع تعداد کریدیت های همان مضامین میشود.

ماده هژدهم : وقت و چگونگی تجدید نظر بر نتیجه امتحانات نهایی:

1.       وقت درخواست تجدید نظر حد اکثر سه روز از زمان اطلاع نتیجه عمومی را در بر میگیرد.

2.    هرگاه محصلان ادعای تجدید نظر بر نتیجه امتحان تحریری اش را داشته باشد باید در خواست عدم قناعت خویش را در طی مدتی که بعد از اعلان نتیجه امتحان نهایی از جانب اداره تعیین میشود به ریاست پوهنحی مربوط غرض اجراات بعدی بسپارد. وقت تجدید نظرتوسط کمیته امتحانات و تدریسی پوهنحی تعین گردیده وحد اکثریک هفته اززمان اطلاع نتیجه عمومی را دربرمیگیرد.

3.    تجدید نظر توسط هئیت موظف از طریق ریاست پوهنحی با حضور داشت  استاد مضمون و محصل صورت میگیرد و فیصله کمیته نهایی است.

4.       امتحان تقریری تجدید نظر ندارد(درصورتیکه مضمون دارای امتحان تقریری و تحریری میباشد بعداز تجدید نظر درپارچه امتحان تحریری در هردو قسمت محاسبه میگردد).

ماده نزدهم:       پارچه های امتحان نهایی حد اقل برای یک سال دیگر نگهداری میشود.

ماده بیستم :      بر خورد در موارد نقل، تقلب و اخلال نظم و دسپلین در امتحانات:

1.    ارتکاب به نقل، معاونت شفاهی  یا تحریری به نقل، تبدیل پارچه در امتحان، انتقال و استفاده از کتب، اوراق و یادداشت های غیر مجاز ، وسایل الکترونیکی و سایر تشبثات مغایر نظم امتحان در همان مضمون مستلزم نمره صفر میگردد.

2.    محصلانیکه در یک دوره امتحان طور مکرر مرتکب اعمال مندرجه فقره (1) این ماده میگردند، علاوه بر اینکه حکم فقره (1) این ماده در مورد آنها تطبیق میگردد، مستلزم جزای دسپلینی نیز میباشند.

3.       در مورد چگونگی و تثبیت تخلفات فقره (1) همین ماده، قضاوت استاد و هئیت امتحان قاطع است.

ماده بیست ویکم: تعقیب دوباره مضمون یا مضامین:

1.    هرگاه محصل در یک یا دو مضمون پیش قدم ناکام شود، این مضمون یا مضامین را با رعایت تسلسل در سمستر بعدی و یا سمسترفشرده همان سال تحصیلی تعقیب نماید.

2.    هرگاه محصل در مضمون یا مضامین غیر پیش قدم ناکام شود، این مضمون یا مضامین را با رعایت تسلسل در سمسترهای بعدی تحصیلی ویا سمستر فشرده سال تحصیلی تعقیب نماید.

3.    در صورت ضرورت تعقیب مضمون پیش قدم و مضمون بعدی آن در یک سمستر صورت گرفته میتواند در این حالت امتحان مضمون بعدی در صورت کامیابی در مضمون پیش قدم در ختم سمستر اخذ میگردد.

 

ماده بیست و دوم: 1. هرگاه محصل سال اخیر در یک یا دو مضمونی ناکام گردد که امکان تعقیب مکرر آن در تعطیلات موجود نباشد، به تشخیص استاد مضمون  استثنآ وظیفه اکادمیک دیگری برایش داده میشود. وظیفه مذکور باید با حجم فعالیت برای تعقیب اصل مضمون  متناسب باشد.

2. انتخاب مضمون جدید درکورس های فشرده مجاز نیست.

ماده بیست و سوم:                              

1.    هرگاه محصل یک یا چند مضمونی را که در آن ثبت نام نموده امتحان ندهد و یا مطابق بند 5 ماده ششم از آن صرف نظر نکرده باشد، ویا درامتحان غایب باشد بعداز فیصله شورای علمی و غوروبررسی مشکل محصل مذکوراجازه امتحان چانس دوم داده شود ویا شامل کورس فشرده همان مضمون گردیده و ارزیابی امتحان کورس فشرده از 100% محاسبه گردد. بعداز گرفتن نمره کامیابی در اوسط نمرات همان سمستر معامله شود.

2.       هرگاه محصل در یک و یا چند مضمونیکه در آن ثبت نام کرده نصاب حاضری را تکمیل ننماید؛ ناکام همان مضمون محاسبه میگردد.

3.    هرگاه محصل در یک یا چند مضمون نمره کامیابی اخذ کرده نتواند همان نمرات اخذ شده در مضمون یا مضامین امتحان داده شده در محاسبه اوسط سمستر وی در نظر گرفته میشود.

4.    هرگاه نتیجه نهایی مضمون از جانب استاد نا مکمل راپور داده شده باشد ( یک قسمت امتحان مانند امتحان صنفی، کارخانگی و یا تطبیقات را تکمیل نکرده باشد ) دراین صورت اوسط سمستر این محصل تا تکمیل نتیجه نهایی همان مضمون محاسبه نمیگردد.  نمره  مضمون نا مکمل باید تا آغاز سمستر بعدی تکمیل گردد.

ماده بیست وچارم : ناکامی در بیشتر از نصف کریدت های یک سمستر که محصل در آن ثبت نام کرده، درصورت تعقیب سمستر فشرده بازهم نصف کریدیت را تکمیل کرده نمیتواند ناکام همان  سمستر محسوب میگـــــردد.

ماده بیست پنجم : عدم تکمیل اوسط سمستر در نوبت اول سبب اخطار و در نوبت دوم در صورتیکه در دو سمستر پیهم واقع شده باشد ، سبب اخراج دایمی میگردد.( مطابق ماده ۲۲طرزالعمل سیستم کریدیت وزارت محترم تحصیلات عالی ج.ا.ا)

ماده بسیت و ششم : حداکثر دوره تحصیلی در پوهنحی های چهار ساله اضافه تر از دوسال و درپوهنحی های اضافه تر از چهارسال زیادتر از سه سال ازدوره معینه شده نمیتواند محصلانیکه پوهنحی مربوطه را در مدت پیشبینی شده در اصول نامه ختم نکنند به طور دایمی از پوهنحی مربوطه منفک میگردد.( بجز از حالات استثنایی)

ماده بیست و هفتم: این طرزالعمل پس از منظوری شورای علمی مؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ نافذ است.  

 

 

 

 

 

  

 

 

مؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ


فصل پنجم


طرزالعمل نظم ودسپلین

 


کابل - ثور ۱۳۹۶

 

 

 

ماده اول:               این اصول  به اساس حکم ماده(31) اساسنامه موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ به منطور تنظیم و پیشبرد امور تحصیلی در موسسه ، جلوگیری از ایجاد بی نظمی و تخطی و در نهایت تطبیق مویدات دسپلینی بالای متخلفین وضع گردیده است.

ماده دوم:           محصلان درمؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ مکلفیت دارندتادرجهت تامین نظم ودسپلین در مؤسسه مواردآتی را رعایت نمایند:

1-     خود داری ازهرنوع پیش آمدبی احترامانه وتوهین آمیزدربرابراستادان، محصلان، اداره و سایرمنسوبین مؤسسه .

2-     احترازازغیابت مکرر و بدون عذرمعقول ازدرس به صورت انفرادی یادسته جمعی

3-     خوداری ازاشاعه وتوزیع اوراق تحریری ونصب اعلانات منافی اهداف و اساسنامه مؤسسه ومنافع عامه

4-     رعایت احتیاط دراستفاده ازعمارت، صنوف، وسایل وتسهیلات مؤسسه .

5-     اجتناب ازداشتن اسلحه ناریه و جارحه درساحه مؤسسه .

6-     احتراز از ارتکاب اعمال جرمی و منافی اخلاقی، استعمال مشروبات الکولی ومسکرات وهرنوع گفتاروکردار مخالف اخلاق و ارزشهای ملی، اسلامی ومعنوی درمؤسسه.

7-     خوداری ازهرنوع اخلال دروس وتحریکات درداخل ویاخارج صنف .

8-     خود داری از فعالیت های سیاسی در داخل مؤسسه.

9-     خود داری از اخلال نظم امتحانات.

10- اجتناب ازبرخوردفزیکی درداخل موسسه .

ماده سوم:

(1)    مؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ می تواند به منظور تآدیب محصلان متخلف متناسب به شدت       تخلف به وسیله کمیته نظم و دسپلین یکی از تدابیر آتی را تطبیق نماید.

1.       توصیه شفاهی

2.       توصیه تحریری

3.       اخطارتحریری واطلاع رسانی به فامیل محصل

4.       انفکاک موقت شروع از  یک هفته الی یک سمستر

5.       انفکاک دایمی

(2)                        موارد ، 1 ، 2و 3 به اساس تصمیم کمیته نظم و دسپلین و موارد 4، 5 به اساس پیشنهاد کمیته نظم و دسپلین و تایید شورای عالی مؤسسه عملی میگردد. 

ماده چهارم:        کمیته نظم ودسپلین مرکب از اشخاص ذیل میباشد که برای مدت یک سال انتخاب می شوند:

1-     ریس موسسه به حیث رئیس

2-     معاون تدریسی به حیث عضو

3-     روسای پوهنحی ها به حیث اعضا

4-     مدیرمحصلان به حیث عضو

5-     مدیرتدریسی پوهنحی عضو

6-     یک نفراستاد به انتخاب شورای عالی مؤسسه به حیث عضو

7-     ریس اتحادیه محصلان به حیث عضو

ماده پنجم:         جلسات عادی کمیته نظم ودسپلین ماه یک بار در مؤسسه دایر می گردد و جلسات فوق العاده در صورت ضرورت هر وقت دایر شده می تواند .

ماده ششم:         کمیته نظم ودسپلین وظیفه دارد تابه محصل تحت تادیب وطرف مقابل وی موقع اظهارنظرآزادانه و دفاع کامل از خود را بدهد وسپس تصامیم  خودرابه صورت مدلل وتحریری صادرنماید .

ماده هفتم:          هرپوهنحُی می تواند کمیته نظم ودسپلین رابه اساس فیصله شورای علمی خویش ایجاد نماید.کمیته نظم و دسپلین پوهنحی چگونگی  بررسی تخلفات وتصامیم خویش راجهت تایید به کمیته نظم ودسپلین مؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ انتقال میدهد.

ماده هشتم:        هرگاه تخلف دسپلینی محصل طوری باشدکه موجب خساره مندی مؤسسه گردد، جبران این خساره به عهده  محصل میباشد .

ماده نهم:          جهت ایجاد نظم درصنوف درسی و ارتباط مداوم با اداره موسسه درموارد مختلف درهرسمستریک نماینده رسمی میباشد .

                       شرایط انتخاب شدن نماینده سمستر مستلزم داشتن :

1-     کاندیدنمایندگی هرسمستر بطورداوطبانه (دخترو پسر) از محصلین سمستر انتخاب گردد.

2-     نماینده نباید سابقه جرمی ،تادیبی ازطرف کمیته نظم و دسپلین داشته باشد.

3-     نماینده هرسمستر باید کامیاب مطلق(مضمون تصادف کرده، معذرتی، مریضی  در سمستر نداشته باشد)  باشد.

4-     نماینده درصورت ارتکاب عمل خلاف قوانین و مقررات ازسمتش برکنارمیگردد.

5-     برکناری نماینده درحالات ذیل نیز صورت میگیرد:

             (استعفا ،تبدیلی از موسسه ، عدم رضایت اکثریت محصلین سمستر ازکارکرد نمایند با ارایه درخواست کتبی)

ماده دهم :     این طرزالعمل پس از منظوری شورای علمی مؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ نافذ است.  

 

 

 

 

 

 

 

موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ


فصل ششم


اصول  وظایف و امتیازات

استادان خارج کادرعلمی

کابل - ثور ۱۳۹۶

 

 

 

 

 

ماده اول :

این اصول  به اساس حکم بند (2) ماده (37) اساسنامه موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ وضع گردیده است.

ماده دوم :

استاد خارج کادر علمی شخصی است دارای صلاحیت، اهلیت و تجربه درسی وحداقل دارای درجه تحصیلی ماستری (متخصص) دررشته مورد نظر که به اساس قرار داد جداگانه با موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ عهده دار تدریس مضمون معین می شود.

1-           اسناد قرارداد توسط رییس موسسه و استاد خارج کادر علمی امضا میشود.

2-           هرگاه یکی ازجوانب قرارداد خواهان فسخ قرارداد قبل ازموعداکمال آن باشد جانب متقاضی باید حداقل دو هفته قبل جانب مقابل راکتبا از تصمیم خودآگاه بسازد.

ماده سوم :

 استخدام استادان خارج کادر علمی به اساس پیشنهاد دیپارتمنت تایید شورای علمی پوهنحی، موافقه پوهنتون و موسسه تحصیلات که استاد در آن بشکل رسمی توظیف است و منظوری رییس موسسه صورت میگیرد.

ماده چهارم :

حق الزحمه عبارت از مقدار پولی است که طبق قرارداد در مقابل تدریس و فعالیتهای علمی- تحقیقی به استاد خارج کادر علمی پرداخت میشود.

 

1-        حق الزحمه درمقابل تدریس بالفعل درهر ساعت محاسبه میگردد.

2-        عدم حضوردرساعت درسی مانع پرداخت حق الزحمه برای همان ساعت میگردد.

حق الزحمه به طور ماهواربه رویت گزارش دفتر مربوط از چگونگی حاضری استاد خارج کادر علمی توسط شعبه اداری محاسبه و پرداخته میشود.

ماده پنجم :

استادان خارج کادر علمی موسسه دارای مکلفیت های ذیل می باشد:

1-           رعایت احکام اساسنامه و لوایح مربوط موسسه.

2-           تهیه لکچرنوت و رهنمای عملی یا لابراتواری و پیشبرد امور تدریسی به طور نظری و عملی.

3-      اخذ امتحان های صنفی وسط سمستر و نهایی و دادن کارخانگی ارزیابی آنها سپردن نتایج مربوط به وزمان به وقت وزمان به دفتر مربوط در موسسه.

4-           رهنمایی محصلان درتهیه سیمینارها، کنفرانس ها و نگارش مونوگراف ها در رشته های اختصاصی شان.

5-           استفاده ازروش های فعال، متناسب معیاری و عصری درزمان تدریس و کاربا محصلان.

6-           خودداری ازبرخورد های منفی غیراکادمیک، غیر قابل قبول و منافی اصول نافذه وخودداری از تبلیعات وفعالیت های سیاسی.

7-           حضور منظم به وقت معین طبق تقسیم اوقات مرتبه درساعات درسی واستفاده ازساعت مذ کور به طور مکمل درتدریس.

8-           درصورت لزوم دید دیپارتمنت یا پوهنحی اشتراک درجلسات دیپارتمنت و حق ابرازنظر و رای مشورتی.

ماده ششم :

موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ در برابر استادان خارج کادر علمی دارای و جایب ذیل می باشد:

1. استحصال وظیفه طبق قرارداد:

2. قراردادن نصاب تحصیلی و مفردات و مواد درسی مضمون مربوط و مساعدت در قسمت تهیه لکچرنوت.

3. مساعد ساختن زمینه استفاده از کتابخانه و تسهیلات کمپیوتری و انترنت موسسه غرض تهیه مواد درسی.

4. ازاجرای به موقع حقوق و امتیازات طبق قراردار مسولیت دارد.

5. تهیه اسنادوفورمه های قرارداد و ذکر تمام عناصر و جزییات قرارداد.

6. تهیه قرطاسیه و سایر مواد موردنیاز غرض پیشبرد امور تدریسی بطور شایسته و مناسب.

ماده هفتم :

      یک نقل این طرزالعمل در حین عقد قراردار در اختیاراستاد خارج کادر علمی قرارداده میشود.

ماده هشتم :

      این طرزالعمل تجدید شده  پس از منظوری شورای علمی موسسه نافذ است.