لایحه وظایف ريس مؤسسه

۱-نمایندگی قانونی از مؤسسه تحصیلات عالی

۲-ریاست از جلسات شورای علمی مؤسسه و نظارت از تطبیق فیصله های آن

۳-نظارت از تطبیق امور مربوط به معاونیت های مؤسسه، پوهنحی ها و سایر نهاد های مربوط

۴-نظارت و مواظبت از ارایه خدمات اجتماعی و رفاهی در مؤسسه

۵-اداره امور مالی، حسابی، دارایی ها و ملکیت های مؤسسه

۶-تامین نظم و انضباط و مساعد نمودن محیط و فضای مناسب کار در مؤسسه

۷-انکشاف تدابیر لازم و فراهم آوری سهولت ها برای بهبود وضع تحصیلی، تربیتی و تحقیقی در مؤسسه

۸-مواظبت و رعایت اصول آزادی های اکادمیک در مؤسسه

۹-اتخاذ تدابیر و انکشاف پلان ها و برنامه های لازم جهت بلند بردن عواید و دارایی های مؤسسه از طریق اجرای تحقیقات علمی، انتشارات، برگزاری کورس های آموزشی و تاسیس نهاد های تولیدی

۱۰-ایجاد و تحکیم روابط علمی با نهاد های همتا به سطح ملی و جهانی

۱۱-جلب و جذب مساعدت های مالی و تخنیکی اشخاص و مؤسسات داخلی و خارجی طبق قانون

۱۲-امضای قرارداد های توامیت علمی و تحقیقی طبق احکام قانون

۱۳-تایید و ارجاع فیصله ها و مصوبه های شورا های علمی پوهنحی ها جهت بررسی به مجلس شورای علمی مؤسسه

۱۴-اجراات لازم پیرامون تقرر، تثبیت رتبه ی علمی، ارتقای سویه ی علمی، ترفیع علمی، انفکاک و تقاعد منسوبان مؤسسه

۱۵-اجراات ضروری در رابطه به استخدام کادر های علمی قراردادی

۱۶-اجراات لازم در باره ی استفاده از بورس های تحصیلی و کوتاه مدت

۱۷-نمایندگی از مؤسسه در مسافرت های کاری به خارج از کشور در صورت ضرورت و ایجابات وظیفوی

۱۸-انکشاف تدابیر لازم برای بهبود وضع خدمات و حفظ و مراقبت مؤسسه

۱۹-اجراات لازم در باره ی تقدیر و تحسین از منسوبان مستحق مؤسسه

۲۰-اجراات لازم در باره ی انکشاف و تطبیق معیار های انضباطی و تادیبی در مؤسسه

۲۱-طرح پلان ها و برنامه های انکشافی دراز مدت، میان مدت و کوتاه مدت

۲۲-ارایه ی گزارش از فعالیت های مؤسسه به مجلس عمومی استادان، شورای علمی مؤسسه و مقام وزارت تحصیلات عالی

۲۳-رعایت و نظارت از تطبیق قانون و تامین برخورد یکسان و عادلانه با تمام منسوبان مؤسسه در برابر قانون

۲۴-داشتن توجه دایمی به رفع نیاز مندی های اکادمیک، رفاهی و صحی نهاد ها و منسوبان مؤسسه

۲۵-نظارت از اجراات معاونیتهای علمی اداری و محصلان و نهاد های مربوط آنها

۲۶-نظارت از اجراات پوهنحی ها

۲۷- سایر وظایفی که طبق قانون به رییس مؤسسه تعلق می گیرند.

 

 

 

وظایف معاون علمی موسسه تحصیلات عالی

اجرای وظایف ریس موسسه درغیاب او

همکاری با ریس موسسه در امور اکادمیک

اجراات قانونی پیرامون تقرر،تثبیت رتبه ی علمی، ترفیع علمی و انفکاک اعضای کدر علمی،

اجراات اصولی و اکادمیک در رابطه به استخدام کادر های علمی قرار دادی طبق نیازمندی پوهنحی ها،

سازماندهی طرح و مراقبت از تطبیق پلانها و برنامه های تحصیلات عالی در موسسه

طرح و تطبیق پلان ها و برنامه های تحقیقات علمی در موسسه

رهبری و نظارت از امور تحقیقات علمی در موسسه

رهبری و نظارت ازامور نشراتی موسسه

طرح پلان کار شورای علمی موسسه وارایه آن در اولین جلسه ی شورای علمی در آغاز هر سال به منظورتصویب و تطبیق

ترتیب اجندای جلسات شورای علمی موسسه و ثبت فیصله های شورای علمی موسسه

تکثیر، توزیع فیصله ها و تصامیم شورای علمی موسسه به مراجع ذیربط جهت اجراات

بررسی و ارزیابی مقرره ها، لایحه هاو طرزالعمل های مربوط به بخش اکادمیک موسسه و در صورت ضرورت ارایه ی طرح تعدیل و پیشنهاد آن به مراجع بالایی

نظارت و بررسی از امور کتابخانه ها، بخش های تکنالوژی معلوماتی و انترنیتی و اجراات لازم درمورد تکمیل و تجهیزآنها

ریاست از کمیته های مربوطه

تسهیل و نظارت از طرح تشکیل اکادمیک در موسسه تحصیلات عالی مربوط

نظارت از امور و فعالیت های دفتر های مربوط به معاونیت علمی

ارزیابی نصاب درسی و طرح پیشنهادات جهت عیار نمودن آن با ایجابات زمان و معیار های بین المللی

نظارت از انکشاف، بازنگری و تطبیق نصاب درسی در پوهنحی ها

ارایه گزارش از اجراات و فعالیت های سالانه ی معاونیت علمی به ریاست و شورای علمی موسسه

نظارت از تطبیق و اجرای تصامیم شورای علمی تحصیلات عالی در بخش اکادمیک

فراهم نمودن امکانات لازم برای اجرای کار های عملی-ساحوی محصلان

تهییه و ترتیب آمارو احصاییه های مربوط به اعضای کادر علمی و سایر موارد اکادمیک

تسهیل و همکاری در ساختن پلان ستراتیژیک اکادمیک موسسه تحصیلات عالی مربوط

سایر وظایف که مطابق قانون برای معاون علمی تعلق میگیرد.

 

لایحه وظایف معاون تدریسی

 

·          همکاری با ریس  مؤسسه در امور محصلان و دادن مشوره برای بهبود امور محصلان 

·         نظارت و رهبری ، فعالیت ها و امور نهاد های مربوط به معاونیت امور محصلان

·         اتخاذ تدابیر ضروری برای بهبود وضعیت درسی در پوهنحی ها

·         ارزیابی و بررسی مقرره ها، لوایح و طرزالعمل های مربوط به محصلان و در صورت ضرورت تهیه طرح تعدیل و پیشنهاد آن به مراجع بالای

·         نظارت از امتحانات در وقت پیش بینی شده در لایحه امتحانات

·         طرح تقویم اکادمیک سالانه مؤسسه و ارسال به موقع آن غرض تصویب به شورای علمی مؤسسه

·         اجراات لازم پیرامون پذیرش محصلان جدید اشمول، ثبت نتایج محصلان، تاجیل اکادمیک، تثبیت محرومان امتحان و  انفکاک محصلان غایب و ناکام مطابق به معیار های پذیرفته شده

·         طرح و عملی نمودن اقدامات لازم جهت فراهم ساختن مصروفیت های سالم خارج صنف برای محصلان از جمله ورزش، فعالیت های هنری، آموزش اجتماعی و عام المنفعه به همکاری معاون اداری

·         تکمیل آمار و احصاییه مربوط به محصلان

·         فراهم نمودن امکانات لازم برای اجرای کار های عملی‌- ساحوی محصلان

·         ریاست از کمیته های مربوطه

·         اجراات ضروری در مورد صدور و تکمیل دیپلوم ها، تصدیق نامه های تحصیلی و ترانسکرپت

·         طرح و تطبیق لایحه نظم و دسپلین

·         ارایه گزارش از فعالیت های سالانه به ریاست و شورای علمی مؤسسه

·         سازماندهی و نظارت از اجرای فیصلهه های شورای علمی مؤسسه تحصیلات عالی در بخش محصلان

·         سایر وظایفی که طبق قوانین و اصول جاری مؤسسه به او تقویض می شوند.

 

 

وظایف معاون اداری موسسه تحصیلات عالی  

۱-همکاری با ریس موسسه دربخش های مالی، اداری و خدماتی

۲-دادن مشوره های لازم به ریس موسسه در بخش های مالی، اداری و خدماتی

۳-اجراات قانونی پیرامون تقرر،ترفیع و انفکاک اعضای غیر اکادمیک موسسه

۴-اجراات قانونی در رابطه به اجرای حقوق تقاعد منسوبان موسسه

۵-رهبری و نظارت از فعالیت ها و اجراات دفتر های مربوطه

۶-اجراات قانونی در موارد مالی، حسابی، خریداری ها، قید و جمع اموال و اجناس و سایر امور مالی، اداری- خدماتی منجمله فراهم آوری تسهیلات مناسب ترانسپورتی جهت انتقال منسوبین و اجرای فعالیت های آموزشی به طور موثر و سهل

۷-کار بالای بودجه ی عادی و انکشافی موسسه با در نظر داشت نیازمندی ها و انکشافات

۸-نظارت از امور مربوط به حفظ و مراقبت ساختمان ها، ساحه ی سبز و سایر بخش های مربوطه

۹-اجراات قانونی در مورد دارای ها و ملکیت های موسسه

۱۰-تامین شرایط حفظ الصحوی، پاکی و صفایی در ساختمان ها و محیط مربوطه به موسسه

۱۱-تهیه و ترتیب آمار و احصاییه های مربوط

۱۲-انکشاف تدابیر موثر و همه جانبه در امور مربوط به برق رسانی، آبرسانی، گرم نمودن ساختمان ها، فعالیت سالم کفتریا و نظارت از اجراات دفتر های مختلف در این زمینه

۱۳-طرح پلان ها و برنامه های کاری برای انکشاف زیر ساخت های فزیکی موسسه

۱۴- طرح پلان ها و برنامه های کاری جهت ایجاد و تشویق فعالیت های انتفاعی و طی مراحل استفاده از آن جهت انکشاف و حل مشکلات موسسه در تقاهم با معاونیت های دیگر و پوهنحی ها

۱۵-ارایه ی گزارش از فعالیت های مربوط به ریاست و شورای علمی موسسه

۱۶-همآهنگ ساختن اجراات در رابطه بهه تقرر و انفکاک اعضای اداری و خدماتی پوهنحی ها با اداره هر پوهنحی

۱۷-سازماندهی و نظارت  از اجرای فیصله های شورای علمی موسسه تحصیلات عالی در بخش اداری

۱۸-فراهم آوری امکانات و سهولت های لازم برای اجرای کار های عملی ساحوی محصلان

 

لایحه وظایف مدیر تدریسی و محصلان

امور مربوط به صنوف :

1.      تهیه حاضری و ترقی تعلیم دروس (تئوری و عملی) قیل از شروع هر نیمسال.

2.      هماهنگی و پیگیری امور مربوط به حاضری استادان دایمی و همکار.

3.      تعیین دروس جبرانی برای سمستر ها از هفته ۱۰ به بعد و اعلام به اساتید جهت جبران.

4.      هماهنگی با نمایندگان سمستر ها (محصلان) جهت انجام امور مربوط به سمستر ها.

5.      کنترل وسایل سمعی و بصری قبل از شروع دروس  و در طول سمستر و هماهنگی با معاون اداری مؤسسه در خصوص تعمیر به موقع وسایل و کنترل دقیق و بررسی دستگاههای صنوف تدریسی و لابراتوار ها.

6.      هماهنگی، پیگیری، پاسخگویی و تهیه برنامه ترانسپورتی استادان همکار و محصلان 

7.      جوابگویی و هماهنگی و پیگیری امور مربوط به آموزش و دروس (تئوری و عملی) در تمام زمینه ها به استادان و محصلان .

8.      اطلاع رسانی های مورد نیاز مناسب (در بوردهای مربوطه و به مسئول سایت) برای دستورالعمل های ارسالی از وزارت، مؤسسه و یا تغییرات ایجاد شده در دروس.

9.      هماهنگی با استادان جهت حضور به موقع در صنف.

10.  چک روزانه صنوف و غیابت ساعتی استادان.

امور مربوط به محصلان :

11.  همکاری در دریافت مدارک مورد نیاز از محصلان جدیدالورود جهت تشکیل دوسیه آنها.

12.  تکمیل و تشکیل دوسیه برای محصلان جدیدالورود و نگهداری سوابق تحصیلی محصلان.

13.  رسانیدن نمرات و ترتیب نتایج عمومی محصلان و درج نمرات در دیتابیس و امورات مربوط به دیتابیس 

14.  ترتیب و تکمیل فورم انتخاب کریدت 

15.  ترتیب اسناد فراغت

امور مربوط به امتحانات :

16.  هماهنگی و همکاری در ارسال به موقع اخبار مربوطه به امتحانات برای استادان.

17.  همکاری در تهییه سئوالات استادان.

18.  همکاری در پیگیری ، تکثیر سئوالات و آماده سازی پارچه های امتحانات.

19.  همکاری در تحویل سئوالات و لیست حاضر و غیر حاضر امتحانات به استادان در روز امتحان.

20.  همکاری در دریافت شقه نمرات ازاستادان.

21.  کمک به برگزاری امتحانات ماهوار، وسط سمستر  و امتحانات نهایی به عنوان ممتحن ، تکثیر سئوالات و هماهنگی با نماینده صنف مربوطه جهت برگزاری امتحانات ماهوار. 

22.  هماهنگ بودن با معاون تدریسی در کلیه امور محوله و شرکت در جلسات تدریسی ماهانه.

 

 

وظایف ریس پوهنحی

۱-نماینده گی از پوهنحی در برابر مراجع بالایی

۲-ریاست از جلسات شورای علمی پوهنحی

۳-نظارت از تطبیق احکام قانون، مقرره ها، لایحه ها و فیصله های شورای علمی پوهنحی و موسسه تحصیلات عالی

۴-تنظیم امور اکادمیک، مالی و اداری پوهنحی

۵-ارایه گزارش از فعالیت های پوهنحی به ریاست و شورای علمی موسسه تحصیلات عالی و مجلس استادان پوهنحی

۶-سایر وظایف ایکه طبق  احکام قانون به ریس پوهنحی تعلق می گیرد.

 

 

 

 

وظایف آمردیپارتمنت

۱-ریاست از جلسات دیپارتمنت

۲-تمثیل دیپارتمنت دربرابر نهاد های بالایی

۳-ترتیب اجندا و پلان کار دیپارتمنت

۴-اجراات اصولی در مورد فیصله های مجلس دیپارتمنت منجمله تکمیل اسناد تقرر، ترفیع علمی و نفکاک

۵-نظارت از تطبیق نصاب درسی و چگونگی پیشرفت درس های نظری، عملی و ساحوی مربوط به دیپارتمنت

۶-ارایه ابتکارات و نو آوری برای انکشاف و بهبود وضع دیپارتمنت و پوهنحی

۷-تلاش برای رفع نیازمندی های دیپارتمنت

۸-تنظیم امور اکادمیک و اداری دیپارتمنت

۹-پیشنهاد برای تقدیر و تحسین از کار آن شمار از اعضای دیپاتمنت که از خود ابتکار، برازنده گی و شایسته گی در تدریس، تحقیق و یا سایر فعالیت های اکادمیک نشان داده اند و پیشنهاد مجازات در مورد آنعده اعضای دیپارتمنت که مرتکب تخلفات جدی میشوند.

۱۰-ارایه گزارش فعالیت های دیپارتمنت به ریاست و شورای علمی پوهنحی

۱۱-ارزیابی فعالیت های اکادمیک اعضای کادر علمی دیپارتمنت در هرسمستر و ارایه آن به مجلس دیپارتمنت

۱۲-سایر وظایف که طبق احکام قانون به آمر دیپارتمنت تعلق می گیرد.

                                           لایحه وظایف استادان                

۱-رهنمایی اعضای کادر علمی و محصلان طبق قانون تحصیلات عالی

۲-ارزیابی آثار و کنفرانس های علمی اعضای کادر علمی و سایر دانشمندان و ابراز نظر در رابطه به آنها

۳-اشتراک فعال در محافل علمی منحیث گرداننده، سخنران و یا اشتراک کننده

۴-اشتراک فعال در کمیته ها، مجالس و شورا های علمی

۵-سهمگیری مسولانه در بهبود امور پوهنحی و موسسه تحصیلات عالی مربوطه به منظور انکشاف پیشرفت علمی و حفظ منافع و مصلحت های موسسه

۶-ارتقای سویه ی دانش به ویژه در رشته ی اختصاصی و کسب مهارت های مانند: آموزش یک زبان معتبر بین المللی و کمپیوتر

۷-تهییه لکچر نوت ها و رهنمود کار های علمی ساحوی و لابراتواری

۸-رهبری و اشتراک در تالیف کتابهای  درسی، ممد درسی و مرجع

۱۰-رهبری و پیشبرد تحقیقات علمی

۱۱-اشتراک در امتحان شمول به موسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی

۱۲-سایر فعالیت ها و وظایف که در قانون تحصیلات عالی پیش بینی شده است.

 

 

                                          وظایف استادان همکار               

۱-اشتراک در تدریس زیر نظر استادان رهنما

۲-رهنمایی محصلان تطبق قانون

۳-پیشبرد کارهای لابراتواری، تطبیقاتی، ساحوی وعملی با محصلان

۴-اشتراک فعال در محافل علمی، کمیته ها، مجلس ها ، و شورای های علمی

۵-ارتقای سویه ی تحصیلی، کسب مهارت های کاری و وظیفوی

۶-فراگیری یک زبان معتبر بین المللی

۷-ابرازنظر و اشتراک فعال در بهبود امور اکادمیک پوهنحی و موسسه ی تحصیلی

۸-فراگیری مهارت های کمپیوتری و استفاده از سهولت های انترنتی

۱۰-اشتراک در تحقیق زیر نظر استادان

۱۱-سایر فعالیت ها و وظایف که در قانون تحصیلات عالی تسجیل شده است.