لایحه وظایف مرکز انکشاف مسلکی 


·          اداره و تنظیم کلیدی یک رشته کار های ستندرد مسلکی آموزش و تدریس، ارتقای کیفیت و نو آوری، انکشاف مرکز مسلکی

·         پذیرش تمام مسؤلیت برای امنیت، مصؤنیت و نگهداری اعتباردهی اکادمیک آن طوریکه پوهنتون در بین چوکات مسلکی ستندرد های تحصیلات عالی نیاز دارد

·         ایجاد و تنظیم چوکات برای شناخت و پاداش دست آورد ها در تدریس

·         نظارت شبکه و آموزش ارزیابی کننده های پوهنتون و عمل کردن به مثابه ارزیابی کننده پوهنتون تا اینکه به ارزیابی تدریس و آموزش به منظور متیقن شدن نگهداشت ستندرد های مسلکی سهم گیرد

·         نظارت پیشرفت پروژه های ارتقای کیفیت که به اولویت های استراتیژیک سهم می گیرد

·         تهیه پلان انکشاف مرکز تدریس به نمایندگی پوهنتون و برای متیقن شدن در برابر اولویت های آن

·         سهمگیری در تهیه بودجه سالانه و ارسال آن به مراجع زیربط، تا تنظیم و گسترش مؤثر منابع صورت گیرد

·         ارتباط نزدیک با معاون علمی، روسا، معاون روسا(تدریسی) و مدیران سابقه دار در حمایت با خدمات انکشاف مسلکی پرسونل اکادمیک و دیگر اشخاصیکه به تدریس و آموزش سهم می گیرد

·         تنظیم روابط با واحد های کلیدی پوهنتون، متیقن شدن از همکاری در پلان گذاری و تحویل دهی فعالیت هاییکه مشق و تمرین انکشاف اکادمیک و معلومات تدریس بر مبنای تحقیق را حمایت نماید

·         سهمگیری به انکشاف و تطبیق استراتیژی تدریس و سایر اسناد استراتیژی/ پالیسی طوریکه برای آمریت ارتقای کیفیت و  اعتباردهی نیاز است

·         مشوره دهی به ريس روی انکشافات ملی در تدریس، آموزش و سهم گرفتن به شکل گیری پاسخ پوهنتون به آن انکشافات

·         سهم گیری در کمیته های پوهنتون/ گروپ ها طوریکه نیاز است

·         ایجاد تقویت کردن قابل ملاحظه همکاری های خارجی

·         تعهد وظایف دیگر طبق نیاز آمریت تضمین کیفیت و اعتباردهی

ترتیب کننده   پوهنیار محمد فردوس وحید  آمر PDC                                   تایید کننده  دوکتور محمد یاسین حکیمی  رییس موسسه

HTML code to add to context