اعضای کادر علمی پوهنحی طب معالجوی

.پوهاند دوکتور چراغعلی چراغ

پوهندوی دوکتور همایون مصطفی

پوهنیار دوکتور اجمل یاسین متخصص امراض اندوکراین

دوکتور نورآغا اطهر متخصص انستیزی و احیای مجدد

دوکتور محمد یاسین حکیمی متخصص امراض ساری

استاد روح الله رضوانی ماستر روانشناسی

پوهنیار دوکتور تیمور دور اندیش

پوهنیار دوکتور ملالی نورزی

پوهنیار دوکتور ترینا نورزی

پوهنیار دوکتور ذبیح الله حیدری

پوهنیار دوکتور عبدالرحیم نیازی

پوهنیار دوکتور اسما رهبین

پوهنیار دوکتور شهربانو

پوهنیار دوکتور مریم ارغندیوال

استاد نصیر احمد عمری

استاد پوران ماهر هروی